Thành tựu nghiên cứu nổi bật

Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Những kết quả đáng ghi nhận

Hoạt động xuất bản (Xuất bản báo chí, các ấn phẩm dạng sách) là một hoạt động quan trọng trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) của một tổ chức KH&CN đặc biệt là đối với Viện Hàn lâm KHCN VN. Khi nói về vai trò của công tác xuất bản báo chí, Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư đã khẳng định “… Sự nghiệp xuất bản là hoạt động trên lĩnh vực Tư tưởng văn hoá, là một bộ phận quan trọng của nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, có nhiệm vụ tích luỹ và truyền bá các giá trị tinh thần, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hoá, xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và khoa học xã hội; xây dựng đạo đức lối sống và phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam, góp phần đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hình thành xã hội học tập…”

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam 8 năm hình thành và phát triển (2006-2014)

Ngày 10/3/2006 Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam được chính thức ra đời theo Quyết định số 305/QĐ-KHCNVN của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (KHCNVN) (nay là Quyết định số 261/QĐ-VHL ngày 26/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN). Hơn một tháng sau đó, vào ngày 20/4/2006 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 86/2006/QĐ-TTg phê duyệt “Quy hoạch tổng thể Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam đến năm 2020”. Đó là các quyết định hết sức quan trọng, có tính lịch sử, đánh dấu sự ra đời của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (TNVN) nói riêng và Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam nói chung. Lần đầu tiên ở nước ta cụm từ “Bảo tàng Thiên nhiên” được xuất hiện và bắt đầu đi vào đời sông văn hoá, xã hội của cộng đồng.

Nghiên cứu khoa học ở Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam được thành lập năm 2006 theo Quyết định số 305/QĐ-KHCNVN ngày 10/3/2006 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (KHCNVN) (nay là Quyết định số 261/QĐ-VHL ngày 26/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam với chức năng nghiên cứu khoa học, sưu tầm, lưu giữ bảo quản và tổ chức trưng bày, giới thiệu các sưu tập vật mẫu và tư liệu về thiên nhiên Việt Nam phục vụ phổ biến kiến thức, giáo dục, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch. Các nhiệm vụ của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam được quy định cụ thể như sau:

Một số kết quả nổi bật của Trung tâm Thông tin – Tư liệu trong hoạt động phục vụ công tác quản lý và nghiên cứu khoa học

Trung tâm Thông tin Tư liệu được thành lập vào ngày 12/10/1982 theo Quyết định số 595/VKH-TTCB ngày 12/10/1982 của Viện trưởng Viện KHVN (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Trung tâm có chức năng: Là đơn vị đầu mối quản lý và cung cấp thông tin, tư liệu khoa học và công nghệ của Viện Hàn lâm phục vụ công tác quản lý và nghiên cứu khoa học, công nghệ của Viện Hàn lâm.

Hoạt động nghiên cứu triển khai ứng dụng tại Trung tâm Tin học và Tính toán

Trung tâm Tin học được Chủ tịch Viện thành lập vào năm 2009 và nâng cấp thành Trung tâm Tin học và Tính toán (TH&TT) theo Nghị định 108/2012/NĐ-CP ngày 25/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy là một đơn vị còn non trẻ nhưng sau 5 năm hoạt động, đội ngũ cán bộ của Trung tâm đã nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ là cơ quan chuyên trách triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin cho toàn Viện HLKHCNVN (bao gồm đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin, nghiên cứu phần mềm, vận hành trang thông tin điện tử...). Những thành tựu đạt được của Trung tâm Tin học và Tính toán trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao bao gồm:

Một số kết quả bước đầu thu được từ các mô hình canh tác ứng dụng thuốc trừ sâu thảo mộc Anisaf SH – 01, chế phẩm vi sinh xử lý phế thải đồng ruộng Vixura và các chế phẩm vi sinh đa chức năng

Hướng tới mục tiêu chung vì một nền nông nghiệp an toàn, các nhà khoa học của Trung tâm Phát triển Công nghệ cao, Viện Hàn lâm KHCNVN đã triển khai đề tài TN3/C01 “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng một số chế phẩm có nguồn gốc sinh học trong canh tác chè, cà phê, hồ tiêu theo hướng phát triển bền vững tại Tây Nguyên” (từ tháng 10/2011-9/2014). Trọng tâm của đề tài là thí điểm và chuyển giao Quy trình kỹ thuật ứng dụng thuốc trừ sâu thảo mộc Anisaf SH-01, chế phẩm vi sinh xử lý phế thải đồng ruộng Vixura (do Viện Công nghệ sinh học chế tạo) và một số chế phẩm vi sinh đa chức năng trong canh tác chè, cà phê, hồ tiêu tại Tây Nguyên.

 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: thongtin@vast.vn
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".